SlovenskýEnglish

Chminianske Jakubovany – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ

 31.01.2022

Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom a následných opatrení prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov, čo vytvára základné predpoklady pre zlepšenie celkovej kvality života a sociálnu integráciu.

Opis projektu: Aktivity projektu sú zamerané na technickú pomoc (geodetické práce) s usporiadaním vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídlením MRK. Veľkosť riešeného územia je predbežne 125 228 m2 (stav k 31.12.2021). Projektom bude dotknutých spolu 583 vlastníkov pozemkov. Vzhľadom k demografickým prognózam obec navrhuje aktivity aj v novom území na ploche 53 101 m2.

Ciele projektu: Zlepšiť štandardy hygieny bývania v území a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.

Výsledky projektu: Vlastníkom pozemkov sa stane obec Chminianske Jakubovany a následne bude realizovať opatrenia s cieľom zvýšiť kvalitu bývania v lokalite.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ludskezdroje.gov.sk | www.minv.sk | www.chminianskejakubovany.sk