SlovenskýEnglish

Chminianske Jakubovany, Hlavná Osada – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu

 01.02.2023

Trvanie projektu: 08/2020 až 11/2023

Nenávratný finančný príspevok: 240 691,96 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre časť obyvateľov, ktorí žijú v priestorovo segregovanom rómskom osídlení.

Opis projektu: Vybudovanie vodného zdroja, rozvodných vodovodných potrubí a šiestich výdajných miest na pitnú vodu je jednou z etáp riešenia urgentnej situácie v zásobovaní pitnou vodou viac ako 400 domácností rómskeho osídlenia. Realizáciou projektu získa prístup k pitnej vode minimálne 350 ľudí, ktorí žijú v nelegálnych obydliach vybudovaných z neštandardných stavebných materiálov bez zavedenej vody v dome a vodu čerpajú zo studní, ktoré nie sú evidovanými zdrojmi pitnej vody. Navrhované riešenie zabezpečí obyvateľom dostatok kvalitnej pitnej vody z verejne prístupných automatických výdajných stojanov.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania vodného zdroja a výdajných stojanov zlepšiť prístup k pitnej vode a kvalitu bývania a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.

Výsledky projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  | www.chminianskejakubovany.sk