SlovenskýEnglish

Školstvo

V obci sa nachádza spojená škola

Spojenú školu Chminianske Jakubovany tvoria tieto zložky:

 • Špeciálna základná škola
 • Praktická škola

Na škole pracuje 52 pedagogických zamestnancov. Z toho je 49 učiteľov a 3 asistentky učiteľa. Získanú odbornú kvalifikáciu majú 27 pedagogickí zamestnanci, 17 pedagogických zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie bez špeciálnej pedagogiky. Kvalifikáciu si dopĺňa 17 zamestnancov. Traja zamestnanci sú so stredoškolským vzdelaním. Činnosť školy zabezpečuje aj 12 stálych administratívno - prevádzkových zamestnancov.

Škola je dobre vybaveniá didaktickou aj audiovizuálnou technikou (televízory, rádiomagnetofóny, videá, gitary, flauty, ľahkoovládateľné hudobné nástroje, kocky, stavebnice, písmenkové kocky, obrázky zvierat...). Vo výchovno - vzdelávacom procese pedagogickí zamestnanci využívajú aj svojpomocne vyrobené učebné pomôcky. Škola má samostatnú počítačovú učebňu a multimediálnu učebňu, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, a počítačmi, získanými z rôznych projektov.

Okrem spojenej školy je v obci ešte aj základna škola a materská škola

Web - Základná škola: zschjakubovany.edupage.org
Web - Spojená škola: sschminjak.edupage.org


 

  V roku 2018 bola postavená Materská škola z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Materská škola spĺňa všetky súčasné požiadavky obce. Jej kapacita je 120 detí. Súčasťou Materskej školy je kuchyňa. V areály škôlky sa nachádza detské ihrisko s rôznymi hracimi prvkami.

  Názov projektu: "Chminianske Jakubovany - Materská škola"
  Dátum začatia projektu: 05/2016
  Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2018
  Špecifický cieľ projektu: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelania a starostlivosti v rannom detstve
  Nenávratný finančný prispevok: 763 799,69
  Typ projetku: Dopytovo orientovaný projekt

  Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.