SlovenskýEnglish

ROMACT

 23.02.2017

INKLÚZIA RÓMOV NA MIESTNEJ ÚROVNI - Program ROMACT sa zameriava na budovanie kapacity miestnych orgánov v oblasti navrhovania a zavádzania opatrení a verejných služieb začleňujúcich všetkých obyvateľov vrátane Rómov.

Cieľom programu ROMACT je prehĺbiť vnímavosť a zodpovednosť miestnych orgánov, najmä volených zástupcov a vyšších predstaviteľov štátnej správy, voči marginalizovaným rómskym komunitám. Kladie sa v ňom dôraz na dosiahnutie trvalej politickej zaangažovanosti vyúsťujúcej do prijímania udržateľných plánov a opatrení na inklúziu Rómov.

Program ROMACT podporuje mechanizmy a procesy efektívneho a zodpovedného vládnutia na miestnej úrovni v súlade so zásadami prijatými Radou Európy. Podporuje tak spoluprácu a partnerstvo medzi orgánmi miestnej samosprávy a rómskymi komunitami na základe spoločne odsúhlasených funkčných stratégií a obojstrannej akceptácie tohto procesu a jeho výsledkov.

Veľký význam sa prikladá aj obojstrannej pripravenosti na otvorený dialóg medzi majoritnou spoločnosťou a menšinou. V rámci uvedeného projektu bol vypracovaný miestny akčný plán, ktorý po prijatí na obecnom zastupiteľstve má prispieť k prijatiu opatrení a k realizácii projektov začleňujúcich všetkých obyvateľov vrátane Rómov.

Viac informácii sa dozviete na: http://coe-romact.org