SlovenskýEnglish

MOaPS v obci Chminianske Jakubovany

 24.04.2024

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Trvanie projektu: 02/2024 – 07/2026

Nenávratný finančný príspevok: 488 600,74 EUR

Typ projektu: dopytovo - orientovaný Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Výzva : PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ - Miestne občianske a preventívne služby Obec Chminianske Jakubovany v rámci projektu „

Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS)“ vytvorí 12 člennú Miestnu občiansku poriadkovú službu na plný úväzok s pôsobnosťou na území obce Chminianske Jakubovany.

Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskej komunity. Úlohou členov MOaPS bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia MOaPS budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. MOaPS bude zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, čím ich budú vychovávať a učiť deti určitým pravidlám. Členovia MOaPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami ( rovnošata, baterka, telefón, ai.) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Policajnému zboru SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.


Zoznam aktualít: