•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Facebook

Aktuality

Voľné pracovné miesto - Hlavný kontrolór

 04.01.2019

Obecné zastupiteľstvo v Chminianskych Jakubovanoch  svojim uznesením č. 27/2018 zo dňa 18.12.2018 vyhlasuje konanie voľby hlavného/-ej  kontrolóra/-rky  Obce Chminianske Jakubovany na deň 25.02.2019.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného/-ej  kontrolóra/-rky  obce a náležitosti prihlášky:

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného/-ej  kontrolóra/-rky  obce:
 • Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

 1. Náležitosti prihlášky:
 • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko.
 • Výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace/.
 • Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti / výkon funkcie hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod./.
 • Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.
 • Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 • Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §11 ods.1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva. 
 1. Ďalšie predpoklady:
 • Najmenej 6 rokov praxe vo verejnej,  alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva.
 • Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov.
 • Užívateľské ovládanie počítača / Microsoft word, Excel, Power Point /.
 • Dynamická a silná osobnosť.
 • Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca.
 • Reprezentatívne vystupovanie.
 • Flexibilnosť.
 • Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného/-ej  kontrolóra/-rky  Obce Chminianske Jakubovany zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra“- NEOTVÁRAŤ                 na adresu:

Obec Chminianske Jakubovany      do 17.02.2019   do 15 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Chminianske Jakubovany

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát/-tka  na voľbu hlavného/-ej  kontrolóra/-rky  obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je    01.03.2019.

V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného/- ej  kontrolóra /-rky na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestrankový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť